Tezli Yüksek Lisans Tezleri

Tezli Yüksek Lisans Tezleri

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALINDAN MEZUN OLMUŞ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZLERİNİN LİSTESİ

MEZUNİYET
YILI

ADI SOYADI

TEZİN ADI

AKADEMİK DANIŞMAN

1985

ÇİĞDEM ARIKAN

Psikiyarik Sosyal Çalışma ve Psikiyatrik Ortamda Ekip Çalışması

 Prof. Dr. NİHAL TURAN

1985

SUNAY İL

Bir sosyal hizmet kurumu olarak aile hizmet kurumlarının faaliyetlerine ilişkin çalışma

Doç. Dr. NESRİN KOŞAR

1985

BÜLENT İLİK

Sosyal hizmetler il örgütlerinin etkililiğinin artırılmasına yönelik bir çalışma

Prof. Dr. SEMA KUT

1986

ÜMİT ONAT

Sosyal hizmette toplum çalışması yöntemi ve örnek olay çalışmaları

Prof. Dr. SEMA KUT

1987

Nilgün KÜÇÜKKARACA

Ankara’da 8 hastanede 550 vaka ile yapılan sosyal kişisel çalışma uygulamasının genel ve özel değerlendirmesi üzerine bir deneme

Prof. Dr.  NESRİN KOŞAR

1987

Kasım KARATAŞ

Gecekondu Ailelerinin Kentle Bütünleşmelerini Engelleyen Nedenler ve Ortaya Çıkan Toplumsal Sorunlar(Korunmaya Muhtaç Çocuk Sorunu nedeniyle Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Başvuran Gecekondu Aileleri Üzerine Bir Araştırma)

Doç Dr. Sevda ULUĞTEKİN

1988

Sultan ÇAMUR

Yaşlılıkta yaşam doyumunu etkileyen etmenler

 Prof. Dr. NİHAL TURAN

1989

Ramazan KOCABIYIK

Sosyal Hizmet Eğitiminde Mesleki Yönetim ve Mesleki Yönetimde Değerlendirme Süreci

 Prof. Dr. NİHAL TURAN

1990

Hatice SARAL

Samsun Çocuk Yuvası Örneğinde Korunmaya Muhtaç Çocukların Davranış Sorunları ve Sosyal Hizmetin Müdahale Yaklaşımı

DOÇ. DR. ERDEN ÜNLÜ

1990

Adem AKYÜREK

Aile Tedavisi ve Sosyal Hizmet

 Prof. Dr. NİHAL TURAN

1990

Fatma YILDIZ

Ortaokul Öğrencilerinin Anne Babalarının Cinsellik ve Cinsel Eğitim Konusundaki Tutum Davranış ve Beklentileri

Prof. Dr.  SEMA KUT

1991

Nilay Oğultürk

Psiko-sosyal Özellikleri İle Genelev Kadınları

Prof. Dr.  NESRİN KOŞAR

1992

UĞUR ÖZDEMİR

İsteyerek düşük yapan kadınların aile işlevleri ve ruhsal belirti düzeylerinin sistem yaklaşımı içinde değerlendirilmesi

PROF.DR. SEMA KUT

1992

VELİ DUYAN

Ankara hastanelerinde tıbbi sosyal hizmet uygulaması

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

1992

NURDAN DUMAN

Üç-altı yaş çocuğunun toplumsal gelişiminde kreş ve gündüz bakımevi öğretmeni ile annenin çocuk yetiştirme davranışları ve disiplin tekniklerinin çocuğun toplumsallaşma başarısına etkisi

DOÇ.DR. SEVDA ULUĞTEKİN

1993

CENGİZ ÖZBESLER

Lepra(cüzzam) hastalarının sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlarının sosyal hizmet açısından değerlendirilmesi

DOÇ.DR. BERİL TUFAN

1993

Musa ikizoğlu

Demokratik ve Otoriter Anababa Tutumlarının Lise Son Sınıf Öğrencilerinin benlik Saygısı Üzerine Etkileri

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

1993

Vedat IŞIKHAN

Sosyal hizmet uzmanlarının iş doyumları

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

1994

Fatih ŞAHİN

Yetiştirme yurtlarında kalan gençlerin benlik saygıları üzerine bir inceleme

PROF. DR. BERİL TUFAN

1994

Özcan KARS

Çocuk İstismar ve İhmalinin Nedenleri ve Okul Başarısına Etkisi

Prof. Dr.  IŞIL BULUT

1995

Betül ALTUNTAŞ

Sosyal haklar açısından çalışma yaşamı

DOÇ. DR. ERDEN ÜNLÜ

1995

Ali Fuat BAYTURAN

Gencin Psiko-sosyal Gelişimi Üzerinde Farklı Serbest Zaman Kuruluşlarının Etkileri ve Gençlik Liderinin Etkileri

PROF. DR. İBRAHİM CILGA

1995

Rıza GÖKLER

Yurtdışından dönen işçi ailesinde kadının aile içi konumundaki değişim

    PROF. DR.  SEVİL ATAUZ

1996

Zehra YELKEN

Anne Babaların 3-6 Yaş Dönemindeki Çocuğun Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim Konusundaki Bilgi Görüşleri

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

1996

Nalan UYSAL

2022 sayılı yasadan aylık alan yaşlıların gereksinimlerinin karşılanmasında etkili olan faktörler

PROF. DR. IŞIL BULUT

1996

ÖZLEM TOK

Koruyucu İle Hizmeti, Standartları ve Ülkemizdeki durum

ŞENER KOÇYILDIRIM

1997

BEHZET ASLAN

KURUM bakımında bulunan korunmaya muhtaç çocukların davranış sorunları (Adana ilinde bir araştırma;)

BERİL TUFAN

1997

DİNÇER ASLAN

Ankara ilinde hizmet sektöründe üç işkolunda çalışan 16 yaşından küçük çocukların özellikleri ve benlik saygısı düzeyleri

ERTAN KAHRAMANOĞLU

1997

CEMAL AKGÜN

Sosyal hizmetlerin kentsel örgütlenmesi ve işleyişi (istanbul örneği)

İLHAN TOMANBAY

1998

GÜLCAN URHAN

Ceberal Palsy’li Çocuk Varlığının Aile İşlevlerine Etkisi ve Sosyal Hizmetler

ÇİĞDEM ARIKAN

1998

HATİCE ACAR

Ankara’da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Çalışan Üniversite Mezunu Evli Personelin Evlilik Dorumları

GÖNÜL ERKAN

1998

ÖZLEM CANKURTARAN ÖNTAŞ

Kurum Bakımı Deneyimi Olan Genç Yetişkinlerin Sosyal Destek Sistemleri ve Ruh Sağlığı Durumları

IŞIL BULUT

1998

SİBEL YILMAZ

Sokak çocukları

SEVİL ATAUZ

2000

HÜSEYİN GÖVERCİN

Aile ve Çevre Özellikleri Açısından Gaziantep Sokak Çocukları

ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

2000

GÜLSÜM ÇAMUR DUYAN

Aile işevleri ile ailenin sosyal , demografik ve ekonomik nitelikleri ve yaşam döngüsü arasındaki ilişkiler

ERDEN ÜNLÜ

2000

İSMET GALİP YOLCUOĞLU

Toplam kalite yönetimine geciş süreci: Ankara’da SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Bağlı kuruluşlarında Bir Araştırma

İBRAHİM CILGA

2001

HALİT KUMTEPE

Ankara`da Yaşayanların Engellilere Yönelik Tutumları
Attitudes of People Living İn Ankara Toward Handicapped Persons

DOÇ.DR. ÇİĞDEM ARIKAN

2001

DENİZ SARIÖZ

Çalışan Çocukların Sosyo-Ekonomik Özellikleri İle Çalışma Koşullarının benlik saygısı düzeylerine olan etkisi
Socio-economic characterics of children worked and effect of working conditions on their levels of self esteem

PROF.DR. GÖNÜL ERKAN

2001

HALİT KUMTEPE

Ankara ilinde yaşayanların engellilere yönelik tutumları

DOÇ. DR. ÇİĞDEM ARIKAN

2001

ZİNNUR SARIÖZ

Farklı yaşam biçimlerini sürdüren yaşlıların kimi özelliklerinin yaşam doyum düzeyine etkisi

DOÇ. DR. ERTAN KAHRAMANOĞLU

2001

HATİCE YİĞİT

Alt ve üst sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyet açısından ergenlik dönemi problemlerinin karşılaştırılması

PROF.DR. GÖNÜL ERKAN

2001

SÜLEYMAN DEMİREL

Türkiye’de rehalitasyon hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasında sosyal rehabilitasyonun önemi ve işlevi

İBRAHİM CILGA

2002

ARZU İÇAĞASIOĞLU

Zihinsel özürlüler özel rehabilitasyon merkezleri: Verilen hizmetler ve sosyal hizmet uygulamaları
The Mental disabled special rehabilitation centers: Services and social work practices

PROF.DR. IŞIL BULUT

2002

FUNDA AYNALI

Gırtlak kanserli hasta yakınlarının hastanede kalma sürecinde yaşadıkları sorunlar, durumluk kaygı düzeyleri ve tıbbi sosyal hizmet müdahalesi
Problems of relatives of larengeal carcinoma inpatients, their state-trait anxiety levels and medical social work intervention

DOÇ.DR. ÇİĞDEM ARIKAN

2002

GÜLER ALTINTAŞ

Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim süreçlerine ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma
A Comparative research on administration processes in the social service institutions

PROF.DR. SEVİL ATAUZ

2002

HATİCE IŞIKHAN

Kanser hastalarıyla çalışan sağlık personelinin ötanaziye ilişkin düşüncelerinin değerlendirilmesi The Evaluation of ideas of health care personnel working with cancer parients about euthanasia

YRD.DOÇ.DR. SUNAY İL

2002

HAVA DENİZ TEMİR

Çocuğu kaynaştırma eğitimine devam eden ailelerin eğitim sürecinden kaynaklanan sorunları ve beklentileri

PROF. DR. IŞIL BULUT

2002

İÇAĞASIOĞLU, Arzu

Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri, Verilen Hizmetler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

PROF. DR. IŞIL BULUT

2002

SAFİYE CABA

Deprem Bölgesinde Prefabriklerde Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri (Bolu Örneği

YRD. DOÇ. FİLİZ DEMİRÖZ

2002

SEMA BUZ

Türkiye'deki sığınmacıların üçüncü bir ülkeye gidiş için bekleme sürecinde karşılaştıkları sorunlar
The Problems faced by the asylum seekers in Turkey in the process of waiting period to go to a third country

YRD. DOÇ. ÜMİT ONAT

2002

SENEM SARIOĞLU

Halkla İlişkiler Alanında Sosyal Hizmetlerdeki Mevcut Kaynaklar ve Uygulamalar (SHCEK Örneğinde)

DOÇ. DR. ERTAN KAHRAMANOĞLU

2002

TUĞBA TALAY

Akademisyenlerin Üniversite Sisteminden Beklentileri, Sistemle İlgili Görüşleri ve İş Streslerinin Belirlenmesi

DOÇ.DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

2002

FUNDA AYNALI

Gırtlak kanserli hasta yakınlarının hastanede kalma sürecinde yaşadıkları sorunlar, durumluk kaygı düzeyleri ve tıbbi sosyal hizmet müdahalesi.

DOÇ. DR. ÇİĞDEM ARIKAN

2002

DENİZ TEMİR

Çocuğa kaynaştırma eğitimine devam eden ailelerin sorunları ve beklentileri

PROF. DR.IŞIL BULUT

2002

GÜLER ALTINTAŞ

Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim süreçlerine ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma

YRD. DOÇ. DR. SUNAY İL

2003

LÜTFİYE MUTLUOĞLU

Türkiye'de özürlülerin çıraklık eğitim sisteminden yararlanmaları konusunda mesleki eğitim merkezleri, meslek odaları özürlülere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum örgütleri yöneticilerinin görüş, beklenti ve önerilerinin incelenmesi
Exploring the views, expectations and recommendations of the administrators of vocational training centers, proffesional associations and organizations for disabled people regarding disabled people use of the apprenticeship system in Turkey

DOÇ.DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

2003

ELİF GÖKÇEARSLAN

Çocuk yuvalarında kışla bakım modeli ile grupevi bakım modelinin hizmet kalitesi açısından karşılaştırılmasına yönelik bir değerlendirme araştırması
The Evaluation research aimed at comparison of the barracks care model with group home care model at child homes in terms of service quality

Y.DOÇ.DR. ÜMİT ONAT

2003

PENPE GÜLNAZ MAKİNİZ

Orta yaş dönemindeki bireylerin kaygı düzeyleri (kamu kuruluşu örneği)

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

2003

TARIK  TUNCAY

Afetlerde Sosyal Hizmet: 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce Depremleri Sonrasında Sosyal Hizmet Uzmanları Tarafından Gerçekleştirilen Mesleki Uygulamaların İncelemesi.

PROF. DR. BERİL TUFAN

2003

İSHAK AYDEMİR

Sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde tıbbi sosyal hizmet uygulamaları

DOÇ. DR. VELİ DUYAN

2004

BİLGE ÖNAL DÖLEK

Hükümlü ailelerin ekonomik ve psiko-sosyal sorunları
Economic and psycho-social problems of the families of the convicted

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

2004

BAYRAM ORAN

Engellilerin siyasal yaşama katılım sorunları

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

2004

GÜLSEN BİRCAN

Otistik çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin incelenmesi
Ezamination of family functions in families with autistic children

 Y.DOÇ.DR. FİLİZ DEMİRÖZ

2004

HATİCE DEMET ALKULAK

Gençlerin satanizm ve buna bağlı intihar olaylarına yaklaşımı

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

2004

MEHMET ZAFER DANIŞ

Yaşlıların evde bakım gereksinimleri ve evde bakıma ilişkin düşünceleri
Home care needs and views on home care of the elderly

Y.DOÇ.DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

2004

FATMA SAVAŞ SANDALCI

Aile içinde ve dışında uğredığı cinsel istismar nedeni ile korunma altına alınan ve SHÇEK kuruluşlarında bakılan çocukların sosyo-demografik özellikleri ve korunma süreçleri
Social-demographic properties of the families of the children who has taken care under protection of SHÇEK because of sexsual abuse and incest and the process of protection of these children

DOÇ.DR. İBRAHİM CILGA

2004

NİLAY DEMİRÇİLER

Türkiye de Sığınma Alanında Çalışanların Görüş ve Düşünceleri

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

2004

SERAP ARSLAN

Depremde Aile-Devlet İlişkileri, Politikaların ve Uygulamaların Niteliği Üzerine Bir Araştırma

PROF.DR. SEVDA ULUĞTEKİN

2004

ZÜHAL YILMAZ

Çalışan özürlüleri iş yaşamında karşılaştıkları sorun ve bunları etkileyen etmenler

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

2004

ÖZGE TURAN

Boşanmış ailede yetişen gençlerin evlilikten beklentileri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma

PROF. DR. İBRAHİM CILGA

2005

Arzu ÇINGIR

Yaşamlarını Fuhuş Yaparak Kazanan Kadınların Psiko-sosyal Nitelikleri, Sorunları ve Çeşitli Kişi ve Kuruluşlardan Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. VELİ DUYAN

2005

BURCU AKYUNAK ÖZDEMİR

Koroner kalp hastalarının yaşam kalitesini etkileyen faktörler
Factors affecting quality of life in patients with coronary heart disease

DOÇ.DR. VELİ DUYAN

2005

HATİCE GÜZEL

Psikiyatrik yardım alan ergenlerin sosyal destek algıları ve bunu etkileyen etmenler

DOÇ. DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

2005

EMRAH AKBAŞ

Günümüz halkevlerinin çocuk alanındaki toplumsal etkinliklerinin "çocuk sorunu" kavramsal çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin bir araştırma -Ankara örneği-
A research on the evaluation of the people's houses' social activities for childeren in the framework of the "child question" -Ankara case-

 PROF.DR. SEVİL ATAUZ

2005

ERCAN SAYAR

Yetiştirme yurtlarında strese yol açan faktörler ve ergenlerin stresle başaçıkma tarzları
Stressors at orphanages and adolescent's coping styles

DOÇ.DR. VELİ DUYAN

2005

NERGİZ KÖMÜRYAKAN

Sosyal hizmet uzmanlarının aile mahkemelerine ilişkin bilgi, görüş ve değerlendirmeleri

PROF. DR SUNAL İL

2005

SUNA ÖZKARA

Toplumun Koruyucu Aile Uygulamasına İlişkin Bilgi Görüş ve Değerlendirmeleri

PROF. DR. SUNAY İL

2005

ÖNDER BETER

Türkiye’ye Gelen Sığınmacı Çocukların Sorunları ve Bu Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

2005

ÖZNUR ÖZBEK GÜNİ

Kanserli birey ve ailelerinin sosyal destek algılarının değerlendirilmesi
The evaluationof social support perceptions of cancer patients and their families

DOÇ. DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

2005

HATİCE GÜZEL

Psikiyatrik yardım alan ergenlerin sosyal destek algıları ve bunu etkileyen etmenler
The percevied social supports and associated factors in psychiatrically consulted adolescents

DOÇ.DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

2006

SEMA BUZ

Türkiye'deki sığınmacıların üçüncü bir ülkeye gidiş için bekleme sürecinde karşılaştıkları sorunlar
The Problems faced by the asylum seekers in Turkey in the process of waiting period to go to a third country

Y.DOÇ.DR. ÜMİT ONAT

2006

CAFER ÇAY

Çalışan kadınların işyerinde kadın istismarı konusundaki görüşlerinin incelenmesi
The opinion stand point of the working women`s on the subject of women`s abuse in working place of the women`s

DOÇ. DR. VELİ DUYAN

2006

DENİZ HAYAT HAN

Kadının insan hakları eğitimi programının etkililiğinin değerlendirilmesi: İstanbul ili örneği
The evaluation of the effectiveness of the women`s human rights education program: An example of İstanbul

DOÇ. DR. VELİ DUYAN

2006

HAKAN ACAR

Sokak çocuklarına yönelik hizmetlerin değerlendirilmesi: Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu örneği
The evaluation of services towards street children: The example of social services and child protection agency

 DOÇ.DR. ERDEN ÜNLÜ

2006

Afife ERKAN SOFUOĞLU

Ergenlerdeki Şiddet Eğilimine Televizyonun Etkisi ve Sosyal Hizmet Mücadelesi

PROF. DR. BERİL TUFAN

2006

GONCA POLAT

İç göçün çocuk ruh sağlığına etkisi: Antalya ili şafak mahallesinde karşılaştırmalı bir araştırma
The effect of internal migration on child mental health: A comperative research in Antalya

DOÇ.DR. SUNAY İL

2006

EMEK BARAN

Atatürk Çocuk Yuvası'nın çevresindeki hane temsilcilerinin kuruluşta kalan çocuklara ilişkinin düşünce ve yaklaşımları
The thoughts and approaches of the household representatives toward the children who are living in the institution around the enviroment of the Atatürk Child Home

DOÇ.DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

2006

FERİDE PINAR İRDEM

Görme engelli gençlerin cinsel sağlık bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma
A study on level of sexual health knowledge of visually impaired young people

DOÇ.DR. KASIM KARATAŞ

2006

GONCA POLAT

İç Göçün Çocuk Ruh Sağlığına Etkisi: Antalya İli Şafak Mahallesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

DOÇ.DR. SUNAY İL

2006

ŞEYDA ŞENVER YILDIRIM

Ergenlerin aile içinde şiddete maruz kalma durumları ve aile ilişkilerinin değerlendirilmesi
Evaluating the status of the adolescents' exposed to domestic violence and family relations

DOÇ. VEDAT IŞIKHAN

2006

MERAL GÖÇ

Ailelerin Psikososyal Sorunları ve Aile Danışma Merkezi’nden Yararlanma Eğilimleri

DOÇ.DR. ERDEN ÜNLÜ

2006

SERAP GÜLER

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ailelere yönelik sosyal hizmet uygulaması: Bir değerlendirme araştırması
Social work practice for families in special education and rehabilitation centres: An evaluation research

DOÇ.DR. ERDEN ÜNLÜ

2006

ÖZGÜR ÖZTÜRK

Yoksulların yaşam kalitesinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Ankara Çankaya ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı örneği
A research for identifying the quality of life of the poor people: A case of Ankara Çankaya solidarity foundation

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

2006

İREM YENİOKATAN

Çevre yerleşim yeri hanelerinin yaşam kalitesi ve kentsel yaşama katılımı (Etimesgut örneği)
Quality of life and civic participation of the residents in Etimesgut

PROF. DR. İBRAHİM CILGA

2006

AFİFE SOFUOĞLU ERKAN

Ergenlerdeki şiddet eğilimine televizyonun etkisi ve sosyal hizmet müdahalesi
Effect of television on adolescents' tendency toward violence and intervention by social services

PROF.DR. BERİL TUFAN

2006

ÖZGE ÖZGÜR SAYAR

Yetiştirme yurtlarında kalan ergenler arasında şiddet ve sosyal servis görevlilerinin şiddete yönelik uygulamaları
Violence among adolescents at orphanages and practices of social service employees' towards violence

PROF.DR. BERİL TUFAN

2007

BAYRAM ORAN

Engellilerin Siyasal Yaşama Katılımı: Ankara Örneği

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

2007

ERCÜMENT ERBAY

Çocukluklarında küçük sanayi işletmelerinde çalışmış yetişkinlerin bu çalışma sürecini nasıl yorumladıkları ve çocuk işçiliğine bakışları üzerine bir araştırma
A research on how adults those worked at small industrial factories during their childhood recognize their working process and sight on child labour

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

2007

DİLEK DALYANOĞLU

Toplum merkezi hizmetlerinin kadının kente uyum sürecine etkisi
The influence of community center services to women?S in adaptation process to urban life

 DOÇ. DR. ERDEN ÜNLÜ

2007

DENİZ GÜLEÇ GÜMÜŞ

Güvenlik nedeniyle zorunlu göç eden kadınların sosyal hizmet ihtiyacı
The social services needs of women who have been forced to emigrate due to the security reasons -a case study on ova district of the Adana

PROF. DR. A. BERİL TUFAN

2007

DERYA KAYMA GÜNEŞ

Boşanma sürecindeki eşlerin aile içi ilişkileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
To determinate the correlation between family relationship and problem solving abilities of the couples? Who are at the process of divorce

 YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

2007

DİLEK DALYANOĞLU

Toplum merkezi hizmetlerinin kadının kente uyum sürecine etkisi
The influence of community center services to women?S in adaptation process to urban life

DOÇ. DR. ERDEN ÜNLÜ

2007

ERCAN MUTLU

Hemodiyaliz hastalarının sosyo-demografik özellikleri, sosyal destek kaynakları ve hastalık sürecinin benlik saygısına etkisi
The socio-demographic characteristic, social support sources of the hemodialysis patients and effect of illness process on self-esteem

 DOÇ. DR. VELİ DUYAN

2007

M. MELİS ACAR

Yetişkin kanser hastalarının kansere tepkileri
Reactions of adult cancer patients who had got cancer diagnosis

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

2007

MURAT ERKOYUNCU

Boşanma sürecindeki bireylerin mevcut ve kök aile yaşamlarına ilişikin algılamaları üzerine bir araştırma

PROF.DR. SUNAL İL

2007

REYHAN ATASÜ TOPÇUOĞLU

Türkiye’deki insan ticareti mağduru kadınların sosyal hizmet gereksinimleri

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

2007

SEMRA SARUÇ

Kadın Hastalıkları ve doğumevi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yatan hastaların hasta hakları bilgi düzeyinin belirlenmesi: Ankara örneği
Determining the level of patients hospitalized in maternity and gynecology education and research hospitals about patient rights: Ankara sample

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

2007

ÇAĞRI SEVİN

Sosyal yardımda etik boyut: Ankara ilinde sivil toplum kuruluslarından sosyal yardım alan gençler örneği
Ethical dimension in social assistance: The sample of young people receiving social assistance from non-govermental organizations

Doç. Dr. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

2007

ÖZGÜR ALTINDAĞ

Sosyal yardım sisteminin çalışanların gözüyle değerlendirilmesi (Ankara örneği)
Evaluation of the social assistance system from employees? Point of views (sample of Ankara)

YRD. DOÇ. FİLİZ DEMİRÖZ

2008

CEREN SUNTEKİN

Roman çocukların gözüyle ailelerin işlevselliği: Tarlabaşı örneği
The family functionality of the romani families through the eyes of the romani children: Tarlabaşı case

PROF. DR. VELİ DUYAN

2008

ASLIHAN BURCU ÖZTÜRK

Kentteki çocuk yoksulluğu: Keçiören örneği
Child poverty in urban areas: The case of Keçiören

DOÇ. DR. SUNAY İL

2008

A. DENİZ ERGÜDEN

Sosyal dışlanma açısından bedensel engelli bireylerin yaşantılarının incelenmesi
The evaluation of physically disabled people?S lives in the concept of social exclusion

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

2008

FUAT LÜLE

Engelli bireye sahip yoksul ailelerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlarla başaçıkma tarzları
The problems and coping strategies of poor families with handicapped member

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

2008

HAYRULLAH MURAT SOYTÜRK

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük: Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi örneği
Volunteerism in non-governmental organisations: Deniz Feneri Association Ankara Branch cas

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

2008

ERGİN YAMAN

Çeşitli meslek elemanlarının sokakta çalışan çocuklar sorununa ilişkin görüşleri: Ankara ve İstanbul illeri örneği
Views of various professionals about the problem of children working on the street. An exemplary of Ankara and İstanbul provinces

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

2008

ŞEBNEM AVŞAR KURNAZ

Yoksullukla mücadelede şartlı nakit transferi programının değerlendirilmesi Keçiören örneği
An evaluation of conditional cash transfer program in struggle with poverty Keçiören example

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

2009

ÖZGE SANEM ÖZATEŞ

Sosyal hizmet uzmanlarının `aileye dönüş ve aile yanında destek projesi'nin uygulama sürecine ilişkin değerlendirmeleri
Evaluations of social workers about process of family reunification program?S practice in turkey

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

2009

FİLİZ OSAN

Çalışan çocukların istismarı: Mobilya işkolu örneği
Exploitation of working children: Example on furniture sectors

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

2009

AYSUN HARTEVİOĞLU

Ortaöğretim 9. Ve 10. Sınıfa devam eden ergenlerin madde kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışları: Bir özel okul örneği
Knowledge, approach and attitude of adolescents at secondary education continuing 9th and 10th grade to the use of drugs

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

2009

BURCU HATİBOĞLU

Yoksul ailelerle sosyal hizmet: Sokakta çalışan çocuklar örneği
Social work with poor families: Sample of street working children

 PROF. DR. BERİL TUFAN

2009

ÖZGE SANEM ÖZATEŞ

Sosyal hizmet uzmanlarının `aileye dönüş ve aile yanında destek projesi'nin uygulama sürecine ilişkin değerlendirmeleri
Evaluations of social workers about process of family reunification program?S practice in turkey

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

2009

BÜLENT ŞEN

Evlenmek üzere başvuruda bulunan bir grup nişanlı çiftin evlilik ve 'evlilik öncesi çift eğitimi'ne ilişkin bilgi, görüş ve değerlendirmeleri'
A group of fiance couples' who applied to get marry, the evaluations, idea and knowledge that are releated to the marriage and 'pre-marital couple education'

PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN

2010

HALE MERİÇ KARABEKİR

Yetiştirme yurtları örneğinde sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet değerlerini mesleki uygulamalarına aktarışı
Application of social work values by social workers in residential care for young people

DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN ÖNTAŞ

2010

CİHANGİR ÖZCAN

Bir devlet hastanesi örneğinde hasta hakları uygulamalarının değerlendirilmesi
Rights in hospitals: An example of state hospital

DOÇ. DR. HAKAN ACAR

2010

ASLIHAN AYKARA

Kaynaştırma eğitimi sürecindeki bedensel engelli öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenler ve okul sosyal hizmeti
Factors affecting social adaptation of disabled students during inclusive education and school social work

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

2010

DİLEK KURNAZ ÖZDEMİR

Ortopedik engelli kadınların sorun ve beklentileri: Tuzla ilçesi örneği
Orthopedically handicapped women's problems and expectations: Tuzla county example?

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

2010

MURAT GEZGİN

Suça sürüklenen ergenlerde denetim odağı: İzmir örneğinde bir çalışma
Locus of control for juvenile criminals: A study in the area of İzmir

DOÇ. DR. YÜKSEL BAYKARA ACAR

2010

EYLEM CERTEL

Gençlik ve sosyal gelişim: Gençlik örgütlerine katılan gençlerle bir araştırma
Youth and social development: A research with young people involved in youth organisations

DOÇ. DR. İBRAHİM CILGA

2010

NALAN ANTMEN

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde aile merkezli hizmetlerin değerlendirilmesi: Ankara Yenimahalle örneği
Evaluation of family centred services in special education and rehabilitation centres in Ankara - Yenimahalle

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

2010

FİKRET YAMAN

Bakıcı annelerin sosyo-ekonomik ve çalışma yaşamlarına ilişkin özellikleri: Ankara ili örneği
Socio-economic and working life characteristics of childminders: The case of Ankara province

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

2010

GÖKTAN KOÇYILDIRIM

Sosyal hizmet bakış açısıyla çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrası uygulamaları
A social work perspective on enforcement practices of court orders regarding return and contact concerning children

DOÇ. DR. SUNAY İL

2010

EBRU ÇAM KÖKER

Sosyal inceleme ve mesleki raporlarda suça itilen çocuklar: Koruma bakım ve rehabilitasyon merkezleri örneği
Juvenile offenders in the social investigation and vocational work reports: Example of care and social rehabilitation center

DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN AKTAŞ

2010

HACER TAŞKIRAN

Kanserli bireylerde algılanan sosyal desteği etkileyen bazı etmenlerin incelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi örneği
Investigating some factors affecting the perceived social support of individuals with cancer: Sample of Eskisehir Osmangazi University Hospital

DOÇ. DR. SUNAY İL

2010

ŞEBNEM AVŞAR KURNAZ

Yoksullukla mücadelede şartlı nakit transferi programının değerlendirilmesi Keçiören örneği
An evaluation of conditional cash transfer program in struggle with poverty Keçiören example

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

2010

FİKRET YAMAN

Bakıcı annelerin sosyo-ekonomik ve çalışma yaşamlarına ilişkin özellikleri: Ankara ili örneği Socio-economic and working life characteristics of childminders: The case of Ankara province

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

2010

GÖZDE BALTACI

Aile danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen evli kadınların nitelikleri
The attributes of married women who wants to make use of the family consultancy services

DOÇ. DR. İBRAHİM CILGA

2010

HALE MERİÇ KARABEKİR

Etiştirme yurtları örneğinde sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet değerlerini mesleki uygulamalarına aktarışı
Application of social work values by social workers in residential care for young people

DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN ÖNTAŞ

2010

DUYGU YILDIRIM

Türkiye’de bulunan geç adölesan dönemindeki sığınmacıların psiko-sosyal sorunları ve sosyal hizmet müdahalesi

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

2010

ELVAN ATAMTÜRK

Aile mahkemeleri uygulamalarında yaşanan sorunların aile mahkemesi uzmanlarının tükenmişlik düzeylerine ve iş doyumlarına etkisi
The effect of problems experienced in family court practice on family court practitioners? Burn-out level and job satisfaction

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

2010

MURAT GEZGİN

Suça sürüklenen ergenlerde denetim odağı: İzmir örneğinde bir çalışma
Locus of control for juvenile criminals: A study in the area of İzmir

DOÇ.DR. YÜKSEL BAYKARA ACAR

2010

NALAN ANTMEN

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde aile merkezli hizmetlerin değerlendirilmesi: Ankara ? Yenimahalle örneği
Evaluation of family centred services in special education and rehabilitation centres in Ankara - Yenimahalle

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

2011

MELİKE TUNÇ

Zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin yaşam kalitesini etkileyen etmenler: Yenimahalle ilçesi örneği
Factors affecting quality of life of mothers of children with mental disabilities: The case of Yenimahalle

PROF. DR. İBRAHİM CILGA

2011

SEDAT YAĞCIOĞLU

Modern çocukluk paradigmasına eleştirel yaklaşımla toplumsal gösterilere katılan çocuklar üzerine bir araştırma
A critical study on modern childhood paradigm: Children engaging in street demonstrations

DOÇ.DR. ÖZLEM CANKURTARAN ÖNTAŞ

2011

AYŞE ÖZADA

Annelerin Gözüyle Tutuklu hükümlü Çocukların Suça Yönelme Nedenleri

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

2011

VERDA ALDEMİR

Çocuk Koruma Kanunu'nun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda uygulanmasına ilişkin bir değerlendirme
The system of protection child in Turkey, he location and putting in to practice The Law of Protection Child in dimension SHÇEK

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

2012

DENİZ ZEYTİNOĞLU

Cezaevindeki kadınların "annelik" deneyimleri: Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu örneği
The experiences of ?Motherhood? Of the women in prison: The case of Ankara Closed Women Prison

DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN ÖNTAŞ

2012

NURAN DUMAN

Organ nakli sürecinde organ vericilerini (donörü) etkileyen faktörler ve sosyal hizmet
The factors affecting the donors in the process of transplantation and medical social work

DOÇ. DR. TARIK TUNCAY

2012

NÜKTE ASLAN

Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan bireylerin aile yapıları ve algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki
Relationship between family structure and perceived social support levels of individuals enforced for treatment and probation order

DOÇ DR. SEMA BUZ

2012

TUBA YÜCEER

Kurum bakımı deneyimi olan bireylerin evlilik uyumları
Marital adjustment of individuals who experienced institutional care

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

2013

Gamze ERÜKÇÜ

Farklı sosyo-ekonomik düzeyden gelen ergenlerin çocukluk dönemi örselenme yaşantılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

PROF.DR. Vedat IŞIKHAN

2013

FULYA AKGÜL GÖK

Evli Kadın ve Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle İlgili Algılarının Aile İşlevlerine Yansıması

PROF. DR. SUNAY İL

2013

SEÇKİN ÖZÇETİN

Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenler
The factors that effect foreign university students social adaptation

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

2013

İLKAY BAŞAK ADIGÜZEL

Erasmus programına katılan gençlerin türkiye'deki ve gittikleri ülkelerdeki gençlere ve gençlik hizmetlerine ilişkin görüşleri

PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN

2014

ŞEHRAZAT ASLANYÜREK ZORLU

Denetimli Serbestlik Uzmanlarının Tükenmişlik Düzeyleri

DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY

2014

AYSEL NASİROVA

Şartlı Mültecilerin Yerel Halka Yönelik Düşünceleri: Afyonkarahisar Örneği

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

2014

CEYHUN HÜSEYNOV

Azerbaycan’da Sosyal Yardım Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Örgütlerinin Profili ve Verdiği Yardımların Değerlendirilmesi

DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY

2015

MEHMET SERKAN DEMİRCİ

Toplumsal Cinsiyet Açısından Yeniden Evlenmeler : Kadın Ve Erkekler Gözünden  Niteliksel Bir İnceleme

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

2015

ÖZKAN ÖZTÜRK

Üniversite Mezunu kadınların İşsizlik Süreçlerinin Değerlendirilmesi

DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY

2015

SAKİNE ÇİĞDEM KOÇ

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sorun Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

2015

AZİZ SÖĞÜTLÜ

Çocuk Refah Alanında Çalışan Personelin Sevgi Evleri Modeline Yönelik Değerlendirmeleri

PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN

2015

TURAJ MAMMADOV

Sosyal Hizmet Merkezlerinin Verdiği Hizmetlerin Çocuk Hakları ve Sosyal Hizmet Bakış Açısından Değerlendirilmesi

DOÇ.DR. REYHAN ATASÜ TOPCUOĞLU

2016

SERAP GÜN

Etnikleşen Yoksulluk: Çingeneler/Romanlar Örneği

DOÇ. DR. SEMA BUZ

2016

SEMRA ÖZKAN

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Uygulamalarında Karşılaştığı Güçlükler ve Süpervizyon Gereksinimi

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

2016

CANSU ÇELİK

Komşuların Çocuk Evlerine İlişkin Değerlendirmeleri

DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY

2016

GİZEM KARABUDAK

Lösemili Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşantıları ve Gelecek Beklentileri

Prof Dr. İBRAHİM CILGA

2016

ZEHRA TORTOP

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sürekli Mesleki Gelişim İhtiyaçları

PROF. DR. SUNAY İL

2016

EMİNE ASLAN

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Evlerinde Çalışan Bakım Elemanları ve Çocuk Evi Sorumlularının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri

DOÇ. DR. ERCÜMENT ERBAY

2016

MEHMET CAN AKTAN

Türkiye’de Okul Sosyal Hizmetinin Yapılandırılmasına İlişkin Nitel Araştırma: Sorunlar, Gereksinimler ve Çözüm Önerileri

DOÇ. DR. REYHAN ATASÜ TOPÇUOĞLU

2016

ZÜLAL EROĞLU

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlarda Psikososyal Destek Hizmeti Alan Çocukların Bu Hizmete İlişkin Algıları

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

2016

GÖRKEM KELEBEK

Aile İçi Şiddete Maruz Kalarak Boşanmış Kadınların Yaşam Deneyimleri

DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN

2016

DERYA TANRIVERDİ

Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanlarının Mobbing Deneyimleri ve Mobbingin Bireyler Üzerindeki Psikososyal Etkileri

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

2016

MİLANCA VİEİRA CA

Gine-Bissau'da Sokakta Çalışan Çocuklar: Bissau Örneği

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

2017

YUNUS SERHAT ÇAYIR

Evde Bakım Hizmeti Veren Kadınların Sorunları: Eskişehir Örneği

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

2017

EREN DERAN

Çocuk Refahı Alanında Çalışan Meslek Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Tutumları ve Görüşleri

DOÇ. DR. SEMA BUZ

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Web Sorumlusu: Doç. Dr. Tarık Tuncay
Güncellenme Tarihi: 21.04.2017
Sorumluluk Sınırı